ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: C

 • caiet de sarcini
  documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei
 • cambie
  act, document prin care cel care-l semneaza se obliga sa plateasca neconditionat, la un anumit termen si intr-un anume loc, o suma de bani
 • capital
  suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
 • capital angajat
  capital imprumutat + capital propriu
 • capital curent
  ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala
 • capital fix
  este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselorla activitatea de productie
 • capital fix activ
  reprezinta capitalul fix (active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie
 • capital propriu
  activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea tuturor datoriilor
 • capital social
  suma tuturor aporturilor efectuate de asociati în vederea constituirii si funcţionarii unei societati comerciale
 • capital social amortizat
  consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA
 • cartea mare
  se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
 • cash flow
  reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie
 • cash-flow
  reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie
 • casierie
  incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. - serviciu intr-o societate care efectueaza incasarile si platile numit casa
 • cass
  principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii in Romania, sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu venitul lor, sistem care creeaza o solidaritate intre cei sanatosi si cei bolnavi, intre tineri si batrani.
 • cec
  document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
 • cecul in numerar
  document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.
 • cenzor
  persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii, societati comerciale etc. El face parte dintr-o comisie de cenzori sau comisie de revizie. Persoana aleasa de adunarea generala a unei societati comerciale, dintre societarii ei sau din afara, pentru a verifica conturile prezentate de administratie
 • certificatele
  documente oficiale, acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt, autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate
 • cheltuieli
  sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
 • cheltuieli aferente deductibile
  cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, si deductibile fiscal in conditiile prevazute de lege
 • cheltuieli de desfacere
  sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate
 • cheltuieli de exploatare
  cheltuielile aferente operatiilor legate de activitatea principala sau de exploatare, care se identifica cu obiectul de activitate al unei intreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite
 • cheltuieli de productie
  sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
 • cheltuieli exceptionale
  reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale
 • cheltuieli inregistrate in avans
  sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans. Acestea se inregitreaza intr-un cont special si nu direct pe cheltuiala perioadei
 • cheltuieli nedeductibile
  sume care conform legii sunt acceptate ca si cheltuieli ale perioadei dar nu ca si cheltuieli fiscale ale perioadei
 • chitanta
  document prin care se consemneaza incasarea unei sume in casieria unitatii
 • cifra de afaceri
  turnover (engleza)

  insumeaza toate incasarile rezultate din acte de comert: vanzari de bunuri materiale, prestari de servicii, depuneri la banci si institutii financiare, acordarea de credite, operatiuni bursiere.
 • circuit documente
  atesta derularea activitatii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arhivarea lor respectand regulamentul de organizare si functionare a unitatii
 • clauza
  prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial
 • clearing
  sistem de plata prin compensare, fara numerar
 • clienti creditori
  cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari. Soldul acetsui cont reprezinta sumele datorate acestor clienti
 • cod fiscal
  act normativ care stabileste cadrul legal pentru anumite impozite si taxe care constituie venituri la bugetul de stat şi bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie să plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora
 • comanda
  document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.
 • comision
  orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala
 • comsion de scontare
  suma de bani,retinuta cand se cumpara sau se vind efecte de comert inainte de scadenta
 • comisionar
  persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
 • comitent
  persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului
 • comodat
  imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
 • compararea faptic-scriptic
  stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de bunurile existente in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile
 • concurenta
  o situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata
 • conosament
  inscris folosit in transporturile pe apa, prin care armatorul , carausul, confirma expeditorului primirea marfurilor si se obliga sa le predea la destinatie. Conosamentul face parte din titlurile de credit, transmiterea sa in formele si conditiile prevazute de lege avand ca efect insasi transmiterea marfurilor specificate in cuprinsul sau
 • constructii
  cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc..,ex casa, edificiu ,cladire...
 • cont curent
  mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace, procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp
 • contabilitate financiara
  ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza normelor si a regulilor speciale
 • contabilitate
  accountancy (engleza)

  ansamblul operatiilor de inregistrare, pe baza unor norme si reguli speciale, a miscarii fondurilor si materialelor intr-o institutie; evidenta contabila
 • contabilitate primara
  inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii
 • contabilitate sintetica
  oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor.
 • contabilitatea de gestiune
  denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale sunt: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
 • continuitatea activitatii
  principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii persoanei juridice au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative, in cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea
 • contract
  act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
 • contractul colectiv de munca
  conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca
 • contraventia
  fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
 • contributia de asigurari sociale
  este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.
 • contributia la fondul de somaj
  contributie obligatorie pe care persoanele juridice si fizice o varsa la bugetul asigurarilor de somaj
 • control
  verificare minutioasa, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anume: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond
 • cont contabil
  instrumentul cu ajutorul caruia se tine evidenta operatiilor economice. cu ajutorul contului se urmareste operativ existenta si miscarea elementelor patrimoniale
 • contul de profit si pierderi
  cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
 • conturi inafara bilantului
  clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care, apartin agentului economic sau care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilantul contabil
 • conversia obligatiunilor in actiuni
  conversia la scadenta a obligatiunilor in actiuni, cu acordul creditorului. Creditorul devine astfel actionar la societatea unde a subscris obligatiunile (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita)
 • cost de productie
  costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia
 • cost fix
  este costul care ramane constant pe total, indiferent de modificarea volumului productiei, vanzarilor
 • cost istoric
  acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala
 • costul de achizitie
  este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv
 • costul de desfacere sau costul complet
  cuprinde costul de productie al bunurilor inclusiv cheltuielile de desfacere pentru bunurile livrate
 • costul de productie
  vezi cost de productie
 • costul unitar mediu ponderat (cup)
  valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.
 • creanta
  dreptul creditorului de a pretinde de la debitor sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva;
 • cesiune de creanta
  act juridic civil, cu titlu oneros sau gratuit, prin care o persoana,numita cedent, transmite o creanta unei alte persoane, numita cesionar, aceasta dobandind astfel dreptul de a incasa creanta de la debitor, numit si debitorul cedat. fata de debitorul cedat si fata de terti cesiunea de creanta devine opozabila numai dupa ce a fost notificata debitorului ori a fost acceptata de catre acesta prin act autentic
 • credit fiscal extern
  suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania
 • credit note
  document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului
 • creditare
  relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit termen numit scadenta; inregistrarea efectuata pe creditul unui cont contabil
 • custode
  persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
 • custodie
  incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri
 • creditul
  orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta ori a altui drept la incasarea unei sume de bani. (bancar)
 • cahs flow
  cauta cash flow
 • comodant
  persoana care, in temeiul unui contract de comodat, imprumuta comodatarului un lucru, pentru ca acesta sa se foloseasca gratuit de el
 • codul civil
  act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil: raporturi de proprietate si raporturi de obligatii; raporturi personale, cu exceptia celor privind familia; conditia juridica a persoanei. codul civil roman a fost pus in aplicare in anul 1865 si a suferit, de-a lungul anilor, numeroase modificari, exprese sau implicite
 • clauza de penalizare
  clauza intalnita in cadrul unui contract, al unui aranjament de imprumut sau al unui instrument de economii care prevede aplicarea unei penalizari in cazul in care contractul nu este respectat, plata imprumutului este intarziata, sau o retragere este facuta inainte de termen
 • clauza cominatorie
  clauza penala intr-un contract civil, menita sa asigure mai bine executarea acestuia
 • codul de procedura civila
  act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil
 • codul penal
  act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni, pedepsele aplicabile infractorilor, precum si masurile care se pot lua in cazul savarsirii acestor fapte. codul penal actual, in tara noastra, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1969, scopul sau fiind acela de a apara impotriva infractiunilor romania, suveranitatea, independenta si unitatea statului, societatea, persoana si drepturile acesteia, ordinea de drept
 • codul de procedura fiscala
  codul care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de codul fiscal
 • codul vamal
  act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal
 • codul comercial
  act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor. intrand in vigoare in anul 1887, codul de comert roman a suferit numeroase modificari, inainte si dupa republicarea sa in anul 1943
 • comision de administrare
  comision perceput pentru managementul portofoliului unui fond deschis de investitii
 • comodatar
  persoana care, in temeiul unui contract de comodat, primeste de la comodant un lucru, spre a se servi gratuit de el.
 • clauza de non-concurenta
  clauza contractuala antrenand, pentru partile la un contract de cumparare, ori cel putin pentru una dintre ele, o obligatie directa sau indirecta de a nu fabrica, de a nu cumpara, de a nu vinde sau revinde, in mod independent, bunuri sau servicii aflate in concurenta cu bunurile sau serviciile care fac obiectul contractului
 • contract individual de munca (cim)
  contractul in temeiul caruia o persoană fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu
 • conditie de fond
  conditie de valabilitate a actului juridic civil
 • corectarea documentelor contabile
  corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera
 • cesiune de datorie
  acea operatie juridica prin care un debitor, numit debitor cedent, transmite datoria sa unei alte persoane, numita debitor cesionar, care se obliga, de regula, in locul sau, fata de creditorul cedat
 • casa de schimb valutar
  persoana juridica aurotizata de bnr sa efectueze operatiuni de cumparare si de vanzare in mod liber a valutelor si a cecurilor de calatorie in oricare din valutele cotate de bnr
 • cambie cu scadenta
  cambie a carei scadenta este determinata incepand cu data acceptarii
 • contra-cambie
  cambie la vedere, trasa asupra unuia din girantii anteriori de catre orice persoana, care avand dreptul de regres, se despagubeste in acest mod de suma ce i se cuvine
 • creanta certa
  creanta ce are o existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu
 • creanta exigibila
  creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor
 • creanta financiara
  creanta legata de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung, depozite si garantii platite etc.
 • creanta incerta
  creanta a caror recuperare este incerta, deoarece situatia financiara a debitorului este compromisa (situatie de faliment, incapacitate temporara de plata etc.).
 • creanta lichida
  creanta avand un cuantum precis determinat
 • creanta chirografara
  creanta a carei realizare nu este asigurata printr-o garantie personala, de exemplu, fidejusiunea sau reala, de exemplu, gajul, ipoteca
 • credit fiscal
  o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste in codul fiscal
 • contributii sociale obligatorii
  orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale
 • chitanta pentru operatiuni in valuta
  document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar; document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate
 • costul stocurilor
  costul care cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc
 • cmp
  vezi costul unitar mediu ponderat
 • conventie
  acord, pact intre doua sau mai multe state, institutii etc. privind probleme cu caracter economic, juridic, tehnic, militar
 • conventii de evitare a dublei impuneri
  conventii care prevad persoanele vizate, impozitele vizate, rezidenta, sediul permanent, categorii de venituri impozitate, alte venituri, metode de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea, procedura amiabila intre autoritatile competente, schimbul de informatii, intrarea in vigoare si denunţarea
 • cod de inregistare in scopuri de tva
  codul prevazut la art. 154 alin. (1) c. fiscal, atribuit de catre autoritatile competente din romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 sau 1531 c. fiscal, sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru
 • capacitatea de autofinantare
  reprezinta ansamblul resurselor financiare obtinute din operatiile de exploatare de care firma ar putea dispune pentru a acoperi nevoile financiare pentru continuarea activitatii si pentru dezvoltare
 • capacitate de autofinantare
  reprezinta ansamblul resurselor financiare obtinute din operatiile de exploatare de care firma ar putea dispune pentru a acoperi nevoile financiare pentru continuarea activitatii si pentru dezvoltare
 • clauza de neconcurenta
  (dupa codul muncii) clauza prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă
 • cheltuieli constituire
  sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii
 • contestatie
  mijloc prin care se cere revizuirea sau anularea unui act, a unei măsuri etc.
 • companie offshore
  o societate comerciala ai carei proprietari nu sunt rezidenti in tara de inregistrare a firmei, iar profiturile sunt realizate prin activitati derulate exclusiv in afara tarii in care compania isi are sediul, beneficiaza de facilitati fiscale de exceptie. Firma respectiva fie este scutita de impozit, fie plateste doar o taxa fixa, stabilita de statul respectiv, independent de cifra de afaceri sau profit, in cuantum de cateva sute de dolari.
 • control intern
  procesul proiectat si efectuat de cei care sunt insarcinati cu guvernanta, de catre conducere si de alt personal pentru a oferi o asigurare rezonabila in legatura cu atingerea obiectivelor entitatii cu privire la credibilitatea raportarii financiare, eficacitatea si eficienta operatiilor si la respectarea legilor si reglementarilor aplicabile.
 • cazierul fiscal
  mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat
 • creditor chirografar
  este creditorul a carui creanta nu este insotita de vreo garantie reala sau personala, executarea ei fiind garantata numai prin dreptul de gaj general al creditorului asupra intregului patrimoniu al debitorului.
 • creditor urmaritor
  creditor ce a recurs la procedura executarii silite pentru realizarea creantei sale.
 • concedierea
  reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului
 • concedierea colectiva
  se intelege concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui anumit numar de salariati stabilit prin lege
 • contabil
  specialist in contabilitate; persoana care tine contabilitatea unei intreprinderi sau a unei institutii
 • clasificarea ocupatiilor din romania
  cor - clasificarea ocupatiilor din romania. Vezi COR in sectiunea ContaTOOLS.
 • cota forfetara
  cota (procent) de cheltuieli care se deduce din venit. impozitul se aplica asupra venitului impozabil din care s-a scazut in prealabil cota forfetara.
 • cota tva
  procentul de tva care se aplica bunurilor si serviciilor
 • concesiune
  conventie prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului, in schimbul unor beneficii care revin acestuia din urma
 • capitaluri proprii
  activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor; reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor unei persoane juridice, dupa deducerea tuturor datoriilor.
 • costul vanzarilor
  reprezinta cheltuielile cu marfurile din contul contabil 607
 • capital permanent
  reprezinta sursele sigure ale unei intreprinderi; cuprinde capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung
 • capitalul permanent
  cauta capital permanent
 • cheltuieli generale de administratie
  cheltuieli care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se gasesc in prezent. aceste cheltuieli nu trebuie incluse in costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor si se recunosc drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit.
 • cotaforfetara
  cauta cota forfetara
 • cadastrul extractiv
  cadastrul de specialitate, reprezentand un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activitatilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafata si subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit
 • comertul ambulant
  activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau in vehicule special amenajate
 • consumatorul
  orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale
 • comertul de gros cash and carry
  activitatea desfasurata de operatorii economici care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau persoane fizice autorizate si asociatii familiale autorizate conform legii, inregistrate in baza de date a vanzatorului, in scopul revanzarii si/sau prelucrarii, precum si al utilizarii acestora ca produse consumabile; forma de comert cu autoservire, pe baza de legitimatie de acces este
 • comertul cu amanuntul
  activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; comert de detail sau en detail
 • comertul en detail
  activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora
 • comertul cu ridicata
  activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali si colectivi; comert de gros sau en gros
 • comertul de gros
  activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali si colectivi; comert cu ridicata
 • creantele fiscale
  drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal. Aceste drepturi sunt: a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat - denumite creante fiscale principale; b) dreptul la perceperea majorarilor de intarziere - creante fiscale accesorii.
 • certificatul de atestare fiscala
  certificatul de atestare fiscala atesta plata obligatiilor fiscale de catre contribuabil. Acesta cuprinde obligatiile fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta.
 • conflictul de munca
  orice dezacord intervenit intre partenerii sociali, in raporturile de munca
 • composesorat
  o asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerarea acestora in vederea valorificarii produselor padurii si a bunurilor accesorii ale acesteia
 • coasigurat
  sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate
 • circulatia materialelor lemnoase
  actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se in acest scop orice mijloc de transport, si/sau transmiterea proprietatii asupra materialelor lemnoase in orice mod
 • cherestea
  piesa de lemn obtinuta prin taierea longitudinala ori aschierea bustenilor sau lemnului brut si, eventual, o retezare si/sau prelucrari ulterioare pentru o anumita exactitate. In categoria cherestelelor sunt cuprinse: scanduri, dulapi, sipci, rigle, frize si grinzi.
 • compensarea fara numerar
  stingerea obligatiilor de plata reciproce intre doua sau mai multe persoane juridice, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare
 • compensarea de mica valoare
  anularea obligatiilor de plata reciproce sub 10.000 ron
 • compensarea succesiva inchisa
  modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existente la un moment dat intre parti
 • compensarea succesiva deschisa
  modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doua sau mai multe persoane juridice pentru datorii certe existente, inregistrate in contabilitate, cu exceptia celor pentru care s-au introdus actiuni la instantele judecatoresti
 • compensatiile pentru atingerea integritatii
  compensatii acordate asiguratiilor care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50% (conform legislatiei privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale)
 • concediul pentru sarcina
  concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere
 • concediul pentru lauzie
  concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de 63 de zile dupa nastere
 • concediul de maternitate
  concediul acordat asiguratelor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere (concediul pentru sarcina) si pe o perioadă de 63 de zile dupa nastere (concediul pentru lauzie)
 • concediul pentru carantina
  concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica
 • concediul pentru incapacitate temporara de munca
  concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pe perioada incapacitatii temporare de munca
 • concediul pentru ingrijirea copilului bolnav
  concediul acordat asiguratilor pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani
 • concediul de risc maternal
  concediul de care beneficiaza salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor
 • casa de expeditie
  persoana care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului (TVA)
 • cistva
  codul de inregistrare in scopuri de TVA
 • cip
  Centrala Incidentelor de Plati

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...