ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: A

 • a.f. corporale
  mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe
 • a.f. necorporale
  sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
 • acciza
  excise (engleza)

  impozit indirect care se percepe in unele tari asupra unor obiecte de consum
 • accize
  excise (engleza)

  taxe speciale de consum datorate bugetului de stat, pentru anumite produse precizate prin reglementari fiscale
 • acreditiv
  letter of credit (engleza)

  separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.
 • acreditive
  letter of credit (engleza)

  document prin care o institutie bancara da altei institutii dispozitia de a plati o suma de bani beneficiarului
 • act
  1. document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie 2. document oficial care adevereşte un fapt
 • actionar
  shareholder (engleza)

  persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
 • actiune
  share (engleza)

  hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
 • actiunea
  un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa, dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
 • activ
  assets (engleza)

  totalitatea mijloacelor economice concrete care apartin unei intreprinderi, institutii sau organizatii economice; parte a bilantului unde se inscriu aceste mijloace
 • activ imobilizat
  fixed asset (engleza)

  formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa serveasca unitatii ,pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an
 • afacere
  business (engleza)

  tranzactie financiara, comerciala sau industriala
 • active circulante (curente)
  numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati
 • active financiare
  plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de un an, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
 • active fixe
  sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
 • active nete
  diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii
 • activitati fara scop patrimonial
  activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local (asociatii sau fundatii constituite cf legii)
 • adaos comercial
  diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv
 • adaosul comercial
  suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
 • afaceri
  tranzacţii financiare, comerciale sau industriale
 • ajustari pentru depreciere
  sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari,in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale
 • ambalajele
  obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori
 • amenda
  fine (engleza)

  1. sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului administrativ, reprezentand o suma in bani pe care contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol 2. a îmbunătăţi, a modifica prin amendamente un text, mai ales o lege
 • amortizare liniara
  repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare
 • amortizarea
  depreciation (engleza)

  partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata, pe masura uzarii lor
 • amortizarea accelerata
  accelerated depreciation (engleza)

  presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta/utilizare. Amortizarile anuale pentru anii urmatori sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, utilizandu-se regimul liniar
 • amortizarea degresiva
  presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu anumiti coeficienti prevazuti de legilsatie
 • anglo saxon
  sistem contabil reprezentat in principal in SUA si Marea Britanie
 • antrepriza
  lucrare industriala, comerciala ,de constructii efectuata de intreprindere specializata
 • anuitate
  annuity (engleza)

  suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).
 • arhivarea
  se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
 • articolul contabil
  este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
 • articolul contabil compus
  este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
 • articolul contabil de stornare
  serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.
 • articolul contabil simplu
  este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.
 • audit
  1. funcţie de control şi de revizie contabilă a unei firme. 2. proces prin care persoane competente, independente colectează şi evaluează probe pentru a-şi forma o opinie asupra gradului de corespondenţă între cele observate şi anumite criterii prestabilite
 • avansuri de trezorerie
  sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.
 • avertismentul
  sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere, fiind prevazuta de dreptul muncii
 • aviz de credit
  documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont
 • avizul de insotire
  este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor, servind ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii
 • ajutor de stat
  orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu piata interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre
 • arenda
  lease (engleza)

  cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri
 • angajament de plata
  angajament de plata facut de un salariat a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii; titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor; titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectare a angajamentului
 • asigurare
  instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului
 • autoritate fiscala competenta
  organul fiscal din cadrul ministerului finantelor publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale
 • activitate independenta
  orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta
 • activitate dependenta
  orice activitate desfasurata de o persoană fizica intr-o relatie de angajare
 • activitate dependenta la functia de baza
  orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii
 • activ cu ciclu lung de fabricatie
  activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata în vederea utilizarii sau pentru vanzare
 • abrogare
  reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara. abrogarea poate fi expresa, cand actul nou o pronunta direct, sau tacita (implicita), cand dispozitiile din actul anterior devin incompatibile cu cele din actul nou.
 • achizitie intracomunitara
  obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor
 • abuz de putere
  delict savarsit de cineva prin depasirea atributiilor sale
 • amortisment
  depreciation (engleza)

  cauta amortizare
 • achizitii intracomunitare
  vezi achizitie intracomunitara
 • activ net contabil
  diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere. (anc)
 • activul net contabil
  diferenta dintre activul total si datoriile totale angajate de intreprindere. (anc)
 • activ necorporal
  este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.
 • audit intern
  o activitate de apreciere stabilita in cadrul unei entitati ca un serviciu pentru entitate. functiile includ, printre altele, examinarea, evaluarea si monitorizarea adecvarii si eficacitatii controlului intern.
 • auditul situatiilor financiare
  obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului sa exprime o opinie daca situatiile financiare sunt intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil. un audit al situatiilor financiare reprezinta o misiune de asigurare.
 • antrepozit vamal
  este un regim vamal suspensiv care presupune depozitarea marfurilor intr-o anumita locatie aflata sub controlul autoritatii vamale, pana la plasarea lor sub alt regim.
 • anaf
  agentia nationala de administrare fiscala
 • achizitieintracomunitara
  cauta achizitie intracomunitara
 • activenete
  cauta active nete
 • amortizarefiscala
  cauta amortizare fiscala
 • amortizare fiscala
  amortizarea care se poate deduce din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit.
 • autofactura
  factura care se emite de catre persoana impozabila catre sine pentru anumite operatiuni supuse tva
 • analiza financiara
  ansamblu de instrumente, metode si practici pentru cuantificarea situatiei financiare a unei entitati
 • active curente
  cauta active circulante
 • ajutorul de minimis
  reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare in vigoare. acest tip de ajutor nu este supus procedurii de notificare.
 • ajutor de minimis
  vezi ajutorul de minimis
 • activ total
  se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans
 • active totale
  se calculeaza ca total al activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans
 • audit statutar
  prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta, prin raportare la standardele nationale sau internationale de audit.
 • activ tot
  cauta activ total
 • activ contingent
  activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii. un exemplu in acest sens il reprezinta un drept de creanta ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de ex. o despagubire), in care este implicata entitatea si al carui rezultat este incert.
 • activele fondurilor de pensii private
  contributiile, investitiile si rezultatele fondurilor de pensii private
 • abaterea disciplinara
  fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici
 • activitatea dependenta
  orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare
 • asocierea fara personalitate juridica
  orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit (codul fiscal)
 • asociatie composesorala
  o asociatie ce are ca scop asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerarea acestora in vederea valorificarii produselor padurii si a bunurilor accesorii ale acesteia
 • achizitorul de materiale lemnoase
  persoana juridica ce colecteaza materiale lemnoase de la detinatori persoane fizice
 • actul de punere in valoare (apv)
  documentul de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizata spre exploatare. apv-ul este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea padurilor, a masei lemnoase destinate exploatarii.
 • avizul de insotire primar
  documentul de insotire a materialelor lemnoase, altele decat cherestelele
 • avizul de insotire secundar
  documentul de insotire pentru cherestele
 • asiguratul - somaj
  persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj
 • agentul de compensare
  persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare si conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat de conducatorul serviciului de compensare
 • autovehicul nou - taxa pe poluare
  orice autovehicul care nu a mai fost niciodata vandut anterior intr-un alt scop decat al revanzarii sau livrarii sale si care astfel nu a mai fost niciodata inmatriculat (conform legislatiei privind taxa pe poluare)
 • asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
  asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
 • activitatea bancara
  atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu (bancar)

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...