ecosys

informatica economica

Dictionar Financiar CONTABIL

Dictionar financiar - contabil litera: P

 • plafon casa
  limita maxima permisa de lege a soldului de casa. In prezent nu mai exista limita maxima.
 • paritate
  egalitate valorica, echivalenta in valoare
 • pasivul bilantului
  se inscriu mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic
 • patrimoniu
  totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
 • perioada impozabila
  anul fiscal care corespunde de obicei anului calendaristic
 • perisabilitati
  scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare
 • permanenta metodelor
  principiu contabil care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
 • persoana juridica
  persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti
 • piata muncii
  reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spatiu economic
 • pierdere
  rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadrul aceleasi perioade
 • pierderi peste normale legale
  pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilite sau depasesc aceste cote
 • pierderile legale
  sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfacerii produselor, ca urmare a evaporarii, volatizarii, uscarii, scurgerii, pulverizarii, faramitarii (la taierea cu cutitul sau toporul), imbibarii ambalajelor, spargerii sau a altor cauze asemanatoare, in masura in care cuantumul acestor pierderi, se incadreaza in cotele normale de pierderi stabilite.
 • plan de conturi
  reprezinta sintaxa intregului mecanism de reprezentare si calcul al situatiei patrimoniului si al rezultatului obtinut. Reprezinta un instrument prin care se reflecta, valoric, patrimoniul unei intreprideri, in totalitatea lui si pe parti componente, relatiile dintre elementele patrimoniale, procesele economice si sursele de finantare ale acestora. Reprezinta matricea intregului sistem de conturi in cadrul careia fiecare cont, de diverse grade de cuprindere a elementelor patrimoniale este delimitat printr-o denumire si simbol cifric fiinde incadrat intr-o clasa si grupa in raport de un anumit criteriu de clasificare.
 • plasamente financiare
  valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie
 • poprire
  dispozitia legala prin care persoanele fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
 • prag de semnificatie
  informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor)
 • prejudiciu
  Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane
 • prescriptie
  intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru vaorificarea unor drepturi, stabilirea raspunderii juridice sau executarea unei sanctiuni
 • principiul continuitatii activitatii
  principiu contabil care presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii persoanei juridice au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative, in cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea
 • procura
  inscrisul constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandantului si cuprinde puterile conferite mandatarului, limitele imputernicirii sale, se redacteaza in scris si trebuie sa fie autentificat ori de cate ori mandatarul este insarcinat sa incheie un act autentic
 • profit contabil
  diferenta dintre venituri si cheltuieli inregistrate in contabilitate
 • profit net
  reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit/venit aferent
 • profitul brut
  venituri realizate minus total cheltuieli efectuate inregistrate in contabilitate
 • proforma
  factura proforma este o forma de prefacturare fara obligatia platii
 • prorata
  se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. In calculul prorata la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii activitatii scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calculul prorata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ in calculul prorata serviciile efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, astfel cum sunt definiti la art 151 alin2 cof fiscal. prorata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, conform alin 13 cod fiscal, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizare in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru
 • provizioane
  se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor
 • provizioane de depreciere
  se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor ?? mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).
 • provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  provizioane care se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli
 • pierdere fiscala din perioada de scutire
  pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit si care poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare
 • provizion
  suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale
 • prudenta
  principiu contabil care presupune ca valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei, in mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar; b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului; c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere
 • politici contabile
  proceduri stabilite de catre conducerea persoanelor juridice pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare anuale
 • pensie privata
  suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat
 • prescriptia extinctiva
  stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie
 • principiul permanentei metodelor
  vezi permanenta metodelor
 • principiul prudentei
  vezi prudenta
 • principiul independentei exercitiului
  vezi independenta exercitiului
 • principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
  vezi evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv
 • principiul intangibilitatii
  vezi intangibilitatea bilantului de deschidere
 • principiul necompensarii
  vezi necompensarea
 • profit impozabil
  diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile; sinonim cu profit fiscal
 • pierdere contabila
  rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in cadrul aceleasi perioade
 • pierdere fiscala
  pierdere anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit care se poate recupera din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi
 • proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale
  document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau de declasare a bunurilor materiale; document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor / depozitelor si in contabilitate
 • proces-verbal de receptie
  document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate; document de consemnare a stadiului in care se afla obiectivul de investitii; document de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii; document de aprobare a receptiei
 • proces-verbal de receptie provizorie
  document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de investitii; document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii
 • proces-verbal de punere in functiune
  document de punere in functiune a obiectivului de investitii
 • proces-verbal de plati
  document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor; document justificativ al sumelor primite de mandatarul platitor; document justificativ de inregistrare in contabilitate a salariilor si altor drepturi neachitate
 • produs accizabil
  produs asupra caruia se aplica in mod obligatoriu acciza
 • plafon cazare
  plafonul de cazare se acorda in raport cu categoria de diurna in care se incadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea
 • perioada de proba
  perioada pentru verificarea aptitudinilor salariatului. La încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
 • profit inaintea dobanzilor si impozitului pe profit
  profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit
 • profit brut din vanzari
  profitul brut din vanzarea marfurilor. se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfurilor.
 • profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit
  profitul la care se adauga cheltuiala cu dobanzile din contul 666 si cheltuiala cu impozitul pe profit
 • profitul brut din vanzare
  profitul brut din vanzarea marfurilor se calculeaza ca diferenta dintre veniturile din vanzarea marfurilor si costul marfurilor
 • plafon maxim la casa
  limita maxima permisa de lege a soldului de casa. in prezent nu mai exista limita maxima.
 • piata activa
  piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzatori interesati; si c) preturile sunt cunoscute de cei interesati. sursa: omfp 1752 / 2005.
 • produsul minier
  produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrat ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in urma unui proces tehnologic de prelucrare / preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie prima la fabricarea unui alt produs
 • produsul rezidual minier
  produsul remanent depus in halde si iazuri de decantare, rezultat din activitati miniere
 • produsele reziduale miniere
  produsele remanente depuse in halde si iazuri de decantare, rezultate din activitati miniere
 • produsele miniere
  produsele rezultate din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrate ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in urma unui proces tehnologic de prelucrare / preparare pentru a fi utilizate ca produse finite sau ca materii prime la fabricarea unui alt produs
 • plafonul zilnic maxim al platilor in numerar
  plafonul de 10.000 lei pentru platile in numerar prevazut de OG 15 / 1996,
 • prescriptie extinctiva
  stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie
 • prescriptia
  intervalul de timp stabilit prin prescriptii legale, inauntrul caruia trebuie sa sa fie indeplinite actele necesare pentru vaorificarea unor drepturi, stabilirea raspunderii juridice sau executarea unei sanctiuni
 • pachetul de servicii turistice
  combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume, transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea
 • pensia privata
  suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat
 • persoanele afiliate
  o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al iii-lea inclusiv; b) persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica; c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin: (i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica; (ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica; (iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.
 • persoana juridica romana
  orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania
 • persoana juridica straina
  orice persoana juridica care nu a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care nu are locul de exercitare a conducerii efective in Romania
 • pretul de piata
  suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala
 • preturile de transfer
  preturile la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul fiscal)
 • pretul de transfer
  pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii intre persoanele afiliate (codul fiscal)
 • persoana in cautarea unui loc de munca
  persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii
 • pachetul de servicii de baza
  se acorda asiguratilor si cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii si se suporta din fond, in conditiile contractului-cadru (conform legislatiei in domeniul sanatatii)
 • pachetul minimal de servicii
  se acorda persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat si cuprinde servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential edemo-epidemic, inclusiv cele prevazute in programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala, stabilite prin contractul-cadru (conform legislatiei in domeniul sanatatii)
 • productia in curs de executie
  productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si recepţiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate.
 • plafonul de garantare
  nivelul maxim al garantarii per deponent, stabilit conform legii. In prezent acesta este de 20.000 euro.

Sarbatori Fericite!

Cu ocazia sarbatorilor Pascale, intreaga echipa ECOSYS va ureaza Sarbatori Fericite!

Read more ...